Ekspozīcijas场景:latviešu

LatviešuValodasIedarbības场景(PDF)

Borskābe,DinātrijaTetaborāts,Borsksžds,DinātrijaOktaborāts,KālijaBorāti,NātrijaMetaborāti,NātrijaPentabora
E-1:VidesycupārijsBorātuImportēšanai,ražošanai,attīrīšanaiineepakošanai
E-2:VidesScentārijsBorātuVispārējaiRūPnieciskaiLietošanai,库拉斯雷丁(KurasRezultātāipeksaražotacita Viela
E-3:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai, kuras rezultātā tiek saražoti dibora trioksīdu saturoši katalizatori
E-4:VidesycentārijsBorātuvispārējaisamaisīšaiArcitāmsastāvdağām,LaiIegītupreckātus
E-5:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdağām,莱伊吉塔·米施斯塔基斯库茨库斯
E-6:视频scenārijs borātu samaisīšanai ar citām sastāvdaļām, lai iegūtu krāsas un pārklājumus
E-7:VidesScentārijsBorātusamaisīšanaiarcitāmsastāvdaļām,莱伊吉托līmes
E-8:VideS场景BorātuVispārējaiformulēšaimateriā​​los
E-9:VidesScentārijsBorātuVispārējaiRūPnieciskaiLietošanai,库拉斯雷丁·泰国·雷迪拉特卡·佩斯特拉·阿帕特拉斯(Kātapstrādes)
E-10:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanai,Lai VeiktuAutopasārmināšanu
E-11:VidesScentārijsBorātuvispārējairūpnieciskailietošanai,库拉斯雷丁
E-12:VidesScentārijstādulīmjurūpnieciskailietošanai,kassaturborātussaterošussavienojumus
E-13:VideS场景TāduKrāsuunpārklājumurūpnieciskailietošanai,kas saturborātussaterošussavienojumus
E-14:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiStiklaVatesRažošanasProcesā
E-15:VidesScentārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiRağošanasProcesā,KurāRažoStikluAr LieluSārmaserulu
E-16:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai stikla ar mazu sārma saturu ražošanas procesā
E-17:VidesScenārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaiFritesražošanasprocesā
E-18:VidesScenārijsBorātuRūPnieciskaiLietošanaislīgtāssistēmās
E-19:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās,网址izvadīšana ūdenī
E-20:视频scenārijs borātu rūpnieciskai lietošanai atomelektrostacijās, ja nenotiek izvadīšana ūdenī
E-21:视频scenārijs izstrādājumu vispārējai rūpnieciskai apstrādei ar vāji abrazīvām metodēm
E-22:视频scenārijs borātu vispārējai lietošanai laboratorijās, tos lietojot kā reaģentus analīžu veikšanai
E-23:VidesScentārijsBorātuvispārējailietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās,ja notiek 100%izvadȱšanaū
E-24:视频scenārijs borātus saturošu mēslošanas līdzekļu lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-25:VidesScentārijsBorātussaterošukrāsuunpārklājumuvispārəjailietošanailielosapmērosatvērtāssistəmās
E-26:VidesScentārijs塞罗布罗斯Izolācijasmatertiāluvispārējailietošanailielosapmərosatvērtāssistəmās
E-27:视频scenārijs borātus saturošu izstrādājumu,没有kuriem izdalās maz vielas, vispārējai lietošanai lielos apmēros atvērtās sistēmās
E-28:VideS场景BorātussaterošuIzstrādājumu,No KuriemIzdalāsdaudz Vielas,Vispārījailietošanailielosapmērosatvērtāssistēmās
HH-1: Arodscenārijs peldbaseinu tablešu profesionālai lietošanai
HH-2:ArodscenārijsVispārējāmArRažošanuSaistītāmdarbībām - slēgtiprocesiallvenokārtsləgtiprocesi pieaugstāmstumatūrām
HH-3:ArodscenārijsBorātuatīrīšanai联合国Pārstrādei
HH-4:Arodscenārijsaudumumazgāšanaslīdzekļulietošanairūpnieciskosvaiprofesionālosapstākļos
HH-5: Arodscenārijs mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai, lietojot šķidrus boru saturošus mēslošanas līdzekļus
HH-6:ArodscenārijsLīmjuRūPnieciskaiLietošanai
HH-7: Arodscenārijs maisu(25-50公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-8: Arodscenārijs lielgabarīta maisu(750-1500公斤)izbēršanai samaisīšanas tvertnēs
HH-9: Arodscenārijs koncentrētu metāla apstrādes šķīdumu atšķaidīšanai ar ūdeni
HH-10:ArodscenārijsBoruHaterošaGranulētaMēslojumaPārvietošanai
HH-11:ArodscenārijsKrāsu联合国Pārklājumurūpnieciskailietošanai
HH-12:ArodscenārijsTīrīšanasLīdzekļuŠķīdumulietošanairūpnieciskosvaiprofesionālosapstākļos
HH-13:ArodscenārijsUgunsizturīguMaisījumuPagatavošanai联合国Pielietošanai
HH-14:Arodscenārijsautocisternupiepildəšanai
HH-15: Arodscenārijs borātu izkraušanai没有kuģiem
HH-16:ArodscenārijsSlīgtamProduktampieapkārtējāsvidessecuitarūras
HH-17:ArodscenārijsApstrādesvannusagatavošanai,KasParedzītasGalvanizēAnai,PārklāanaiARMetāliem联合国Cita Veida VirsmuApstrādēm
HH-18:ArodscenārijsVIELASVIAIS ProduktuPārvietošanaNo/ UzRezervuāriem/ LieliemKonteineriemŠimnolūkamParedzētāsTelpās
HH-19:ArodscenārijsIepakošanaiMaisos(25-50千克)
HH-20: Arodscenārijs iepakošanai lielgabarīta maisos
HH-21:ArodscenārijsVispārējāmapkalpošanasdarbībām
HH-22:Arodscenārijsvielaspārvietošanaimazos kontineros
HH-23:ArodscenārijsBoruSaterošaŠķidraLAPUApstrādesMēslojumaPārvietošanai
HH-24:Arodscenārijskušņu意大利面rūpnieciskailietošanaipielodēšanasvaimetināšanasstieņupārklāšanas
HH-25:ArodscenārijsKrāsu联合国Pārklājumuprofesionālailietošanai
HH-26:Arodscenārijslīmjuprofesionālailietošanai
HH-27: Arodscenārijs boru saturoša granulēta mēslojuma iestrādāšanai
HH-28:ArodscenārijsBoruSaterošaŠķidraMēslojumapielietošanai
HH-29: Arodscenārijs galvanizēšanai, pārklāšanai ar metāliem un metāla izstrādājumu cita veida virsmas apstrādei
HH-30:ArodscenārijsAttīstītāja联合国FiksāžasŠķīdumulietošanaifotoapstrādesvajadzībām
HH-31: Arodscenārijs borātus saturošu粉u sablīvēšanai联合国tabletēšanai
HH-32: Arodscenārijs darbam laboratorijā
HH-33: Arodscenārijs metāla apstrādes šķīdumu lietošanai mehāniskajā apstrādē
HH-34:ArodscenārijsIeeļļošanaipie lielasEneržijasIedarbības
HH-35:ArodscenārijsLieluŠķīdumudaudzumupagatavošanaifotoapstrādesvajadzībām
HH-36:Arodscenārijsprofesionālaicelulozisaterošaizolācijasmatteriā​​lauzstādīšanai
HH-37: Arodscenārijs profesionālai apmetuma plākšņu, plākšņu un citu producktu uzstādīšanai
HH-38:ArodscenārijsRūPnieciskamDrupināšanas联合国MalšanasCocesam
HH-39:Arodscenārijsabrazīvumateriā​​lurūpnieciskailietošanai
HH-40: Arodscenārijs kušņu pastas rūpnieciskai/profesionālai lietošanai metināšanā/lodēšanā
HH-41:Arodscenārijsdarbamnoliktavā

2021欧洲杯夺冠热门美国博克斯(Rio Tinto)的一部分是硼族和其他元素的硼酸族自然发生的矿物供应和科学的全球领导者。我们是1000人在全球拥有超过1,700个送货地点的客户服务500名客户。我们在加利福尼亚州博尔博罗(洛杉矶东北大约100英里)的世界一流的矿井中,提供了30%的世界级矿山。了解有关Rio Tinto的更多信息。